2021-01-17     Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach    
Strona główna -> Dla Ucznia i Rodzica -> Świetlica i zaj. pozalekcyjne

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2018/2019

Lp

Rodzaj zajęć/klasa

(wspomaga – rozwijające)

Liczba uczniów

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia wspomagające (wwrd) kl. 0

1

Poniedziałek

Piątek

9.50-10.20

11.45-12.15

 

Anna Ciesielka

 

2.

Zajęcia rewalidacyjne (REW)

KK kl. III a

1

Poniedziałek

Piątek

8:55 – 9:40

10:45 – 11:30

 

Beata Roszko

 

3.


Zajęcia rewalidacyjne kl. 0


Kl.2a

Nauczanie indywidualne

 

1

1


1

1

1

 

wtorek

Czwartek


Czwartek

Poniedziałek

Środa

 

7.55-8.55

12.30-13.30


8.45-9.45

12.45-14.15

13.05-14.35

 

 

Jolanta Wygrecka

 

4.

 

Zajęcia rewalidacyjne

Kl. 1a i 2a

 

 

1

1

2

 

1Poniedziałek

Wtorek

Czwartek

 

piątek9.40- 10.40

7.55- 8.55

7.55 - 8.55

12.30 - 13.30

11.30- 12.30

 

 

 

 

Aneta Królczyk –

Smreczek

 

5.

Zajęcia wspomagające

       2, 5-7

poniedziałek

3, 5, 6 lekcja

 

Monika Świerz

 

1

wtorek

3 lekcja

3

środa

1,2,6 lekcja

2

czwartek

3,4 lekcja

6.

Zajęcia wspomagające z matematyki/informatyki

wg potrzeb 

cyklicznie 3

 

środa  


         piątek
 

 

8.00 - 8.45 


14.20 - 15.05

 

 

Małgorzata Rams

 

7.

Zajęcia wspomagające

kl. I a

Kl. IV a

Kl. III a

Kl. V b

 

                         

                


3

1

2

1

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

12.45-13.30

12.45-13.30

11.45-12.30

9.50-10.35

 

 

Józefa Tokarczyk
8.

Zajęcia wspomagającekl. IB

5

Wtorek

11.45-12.30

 

Małgorzata Cich

 

9.

Zajęcia

Wspomagające
kl.II a

 

Zajęcia artystyczne dla klas 2

8

 

 

 

15

Wtorek

 

 

 

Czwartek

 

12.45-13.30

 

 

 

12.45-13.30

 

Marzena Tarasek

 

10.

Zajęcia wspomagające
kl.IIb

Zajęcia artystyczne2b

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

9

18

 

1

1

 

 

Czwartek

Poniedziałek

 

Poniedziałek

wtorek

 

 

11.45-12.30

12.45-13.30

 

11.45-12.45

12.45-13.45

 

 

 

 

 

Anna Oleś

 

11.

Zajęcia wspomagające-3a

 

Zaj. rozwijające-3a

 

 

Rewalidacja-5b

5-7

 

 

4

 

 

1 (L.S)

Środa

 

 

Wtorek-czwartek

 

Poniedziałek-

Środa

 

 

 

12.45- 13.30

11.45-12.30

 

8.55-9.55

9.50- 10.50

 

 

Barbara Zachwieja

 

12.

Klub języka angielskiego – zajęcia rozwijające dla klas 4

 

 

Zajęcia wspomagające - według potrzeb dla klas 6, 8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

1-5


Wtorek

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek


13:35 – 14:20

 

 

 

 

 

 

 

14:25 – 15:10

 

Katarzyna Węglarz

 

13.Zaj. Rewalidacyjne Kl.VIII

 

Kl. 5a

 

Zajęcia romskie

Kl.5 b

Kl.2b

Kl.3a

Wspomagajace
z matematyki

Kl.IV c

Kl.IV a i b

 

 

1

 

1

 

 

 

1

1

2

 

 

7

12

 

 

Wtorek

Czwartek

Poniedziałek

Środa

 

 

Wtorek

Czwartek

Piątek

 

 

Czwartek

Piątek

 

 

9.50-10.50

10.35-11.35

9.50-10.50

10.35-11.35

 

 

8.00-8.45

11.45-12.30

12.45-13.30

 

 

13.35-14.20

13.35-14.20

 

 

 

Anna Gąsienica

 

14.

 Zajęcia wspomagająco-rozwijające z języka angielskiego.

 

7

 

 

 

7

Środa

 

 

 

Czwartek

 14.25 - 15.10

 

 

 

 14.25 - 15.10

Karolina Węglarz

15.

Język angielski – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

 

10

czwartek

14.25 - 15.10

 

Aneta Horniczak

 

16.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

7

czwartek

14.25-15.10

 

Anita Gabryś

 

17.

Koło biol.- chem. – zajęcia rozwijające i zajęcia wspomagające

 

10

piątek

13.35-15.00

 

Wioletta Sypek

 

18.

Zajęcia dla uczniów zdolnych.

Zajęcia wyrównawcze dla klasy IV

 

5

Środa

 

 

 

czwartek

13.35 -15.15

 

 

 

13.35 - 14.20

Bogumiła

Adamczyk

19.

SKS

15

wtorek

14.15 - 15.15

 

Jadwiga Piotrowska

 

20.

Zajęcia plastyczne

dzieci świetlicowe + chętni

Poniedziałek

piątek

14.30-15.30

 

Anna Manowska

 

21.

rewalidacja

2

 

Wtorek, środa

Wtorek SD:
11 30-12 30

Wtorek AN 13.00-15.00

Środa SD 11 30-12 30

Małgorzata
Małecka - Majerczak

22.

Koło szachowe

8-11

poniedziałek

13.35-15.10

Tomasz Gabryś

 

23.

Schola dziecięca - rozwijające

 

25

Środa

1600-1700

ks. Grzegorz Gil

24.

1.Nauczanie indywidualne

2.Zajęcia wspomagające

3. Kółko religijne sekcja liturgiczna

4. Kółko biblijne (przygotowujące do etapu rejonowego Konkursu Biblijnego)

1

 

 

 

1

 

 

 

20

 

Liczba uczestników
 i termin zostaną określone po opublikowaniu wyników z etapu szkolnego Konkursu Biblijnego

 

Poniedziałek

 

 

 

Poniedziałek

 

 

 

czwartek

 

9.40-10.35

 

 

 

8.00-8.45

ks. Tomasz Kupiec

25.

SKS (Małopolski Szkolny Związek Sportowy)

 

19

Poniedziałek, czwartek

14:30-15:30

Łukasz Kramarczyk

26.

Zajęcia rozwijające - przygotowanie do Konkursu Języka Niemieckiego

 

1

Czwartek

14.30 - 15.15

Ewa Różana

27.


Zajęcia rozwijające - Kółko wokalne

Kl.4-8

Kółko instrumentalne Kl.4-8

 

4

3

Wtorek

czwartek

15.15-16.00

14.30- 16.00

Roman Wiercioch

28.

Zajęcia rozwijające - Koło recytatorsko - teatralne

Kl. – 4 -7

 

27

Pt

13.30 - 14.25Joanna Moskalik

 

 

 

 

 

 

 


 

Regulamin świetlicy szkolnej

 

1.      Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach: poniedziałek - czwartek 7.00 – 16.00, w piątek  7.00- 15.30. W uzasadnionych przypadkach decyzją dyrektora szkoły praca świetlicy może ulec zmianie.

 

2.       Wobec dzieci nieodebranych ze świetlicy do godziny  jej otwarcia będzie stosowana odpowiednia procedura. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinien zgłosić ten fakt  wychowawcy świetlicy. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia przez dziecko świetlicy muszą być przekazane do świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez rodzica/ opiekuna lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

 

3.      Ze świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności korzystają dzieci z klas 0 – III, których rodzice pracują.

 

4.      W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV-VII.

 

5.      Do świetlicy szkolnej przyjmowanych jest maksymalnie 75 dzieci. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy będą miały dzieci, których obydwoje rodzice pracują, rodzic pracujący samotnie wychowujący dzieci.

 

6.      Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela (z wyłączeniem pory na posiłki) oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii, na zajęcia dodatkowe, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów konkretnych dni i godzin.

 

7.      Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY.

 

8.      Karta dziecka nie zostanie przyjęta bez: aktualnych danych dziecka (imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania dziecka), klasy do której uczęszcza dziecko, aktualnego i czynnego numeru telefonu kontaktowego rodziców lub osób upoważnionych (tel. komórkowy lub w przypadku jego braku tel. stacjonarny), jasno określonych godzin pobytu dziecka.

 

9.      Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów. Inne osoby mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Odebranie dziecka należy zgłosić wychowawcy świetlicy.

 

10.   Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców lub opiekunów.

 

11.   Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty.

 

12.   Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 

13.   Nauczyciele-  wychowawcy  świetlicy  współpracują  z  rodzicami,  wychowawcami  klas,  pedagogiem  szkolnym  celem rozwiązywania trudności wychowawczych.

 

14.   Uczniowie sprawiający problemy wychowawcze, których zachowanie nie ulegnie poprawie mimo oddziaływań wychowawczych będą skreśleni z listy uczniów objętych opieką świetlicową.

15.   W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

 

16.   O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

 

17.   Nazwiska uczniów, których KARTY ZGŁOSZENIA wpłyną nieuzupełnione lub po wyznaczonym terminie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Na tę listę zapisani będą również uczniowie, którzy nie zostali przyjęci na świetlicę w normalnym trybie kwalifikacji. Uczeń z listy rezerwowej może zostać zapisany na świetlicę w miarę wolnych miejsc.

 

18.   Rodzice zobowiązują się do poinformowania Dyrektora Szkoły o zmianie sytuacji rodzinnej lub zawodowej. Zmiana sytuacji rodzinnej / zawodowej może być podstawą do wypisania ucznia z listy dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.

 

19.   Zmiana sytuacji rodzinnej / zawodowej może być również podstawą do przyjęcia ucznia na zajęcia świetlicowe. Rodzice składają KARTĘ ZGŁOSZENIA, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

Liczba gości :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska